LITANIE

Pane, smiluj se,

Kriste, smiluj se,

Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,
smiluj se nad námi

Bože, Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu svatý,

Bože, v Trojici jediný,

Bože, Pane nebe i země,
smiluj se nad námi

Bože, v němž žijeme,

Bože, jenž prameny naplňuješ,

Bože, jenž řekám cestu určuješ,

Bože, jenž hranice moří stanovuješ,

Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,

Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,

Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,

Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,

Bože, jenž potřeby naše dobře znáš,

Bože, jenž o blaho naše dobrotivě dbáš,

Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,

Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,

Bože Otče náš,

Ode všeho zlého
vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu

Od nepříznivého počasí

Od palčivého vedra

Od záhubného sucha

Od neúrody a hladu

Od reptání proti Tvé prozřetelnosti

Od rouhání a zoufalství

Od věčné smrti

My hříšníci
prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil

Aby ses nad námi smiloval

Abys naši důvěru v Tebe upevnil

Abys pokryl nebe mraky

Abys svlažil pole a louky

Abys občerstvil vinice a sady

Abys napojil žíznivou zemi

Abys naplnil prameny a řeky

Abys dal, zachoval a požehnal úrodu

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.     3x

Modleme se:

Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás tresty svého hněvu, které jsme si zasloužili svojí hříšností.

Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni úzkostí, s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu.

V Tebe doufáme, neboť tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevy-čerpatelný poklad.

Amen